Especificacions Tècniques

APLICACIONS

La determinació de la producció de biogàs òptima a partir de les combinacions de les matèries primeres concretes disponibles en la zona i comparar-ho amb els valors teòrics.

El dimensionament d’una planta real ajustada a les disponibilitats reals de residu, i que prioritzi la producció de gas diària o la reducció de la DQO, o la sanització del residu, en funció de les necessitats reals de l’usuari.

La simulació del funcionament d’una planta de biometanització, considerant diverses mescles de substrats d’entrada i la variació dels factors que intervenen en el procés, amb la finalitat de la seva optimització. Es volen determinar les millors mescles d’alimentació i les millors condicions operacionals per a una màxima producció energètica (en quantitat i qualitat del biogàs).

Pràctica i familiarització de les tasques d’operació de una planta i dels resultats obtinguts a les persones que hauran d’operar la futura planta.

Formació acadèmica. La planta ha de poder servir com a eina de pràctiques en formació acadèmica.

Ha de ser també un projecte demostratiu, que ajudi a introduir la tecnologia en la societat.

PRODUCTES/CONFIGURACIONS POSSIBLES

PRODUCTES DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA

Biogàs
El resultat és una barreja constituïda per metà (CH4), entre un 50% i un 70% en volum, i diòxid de carboni (CO2), contenint petites proporcions d’altres gasos com hidrogen (H2), nitrogen (N2 ), oxigen (O2) i sulfur d’hidrogen (H2S).

Digestat
El digestat són les restes sòlides del material original d’entrada als digestors que els microbis no poden utilitzar. També consta de les restes mineralitzades dels bacteris morts provinents dels digestors.

Aigua Residual
La sortida final dels sistemes de digestió anaeròbia és l’aigua. Normalment te nivells elevats de demanda bioquímica d’oxigen (DBO) i de demanda química d’oxigen (DQO).

Dades
Amb el procés obtenim coneixement.

Configuracions de la planta
La planta es pot configurar segons necessitats i requeriments de l’usuari final.

TELEGESTIÓ

Un escada connectat a la xarxa ens permet canviar online la configuració dels paràmetres d’operació: VCO, temperatura, barrejador, bomba gas, peristàltica descàrrega. També ens permet seguiment online o captura de dades: T digestat, pressió gas, pH, REDOX, Electro-conductivitat, % metà del gas, el % de sulfhídric, volum gas acumulat. El sistema també pot configurar alarmes vinculades als diferents paràmetres de la planta.

RESULTATS OBTINGUTS

Tots els paràmetres necessaris per al disseny del digestor real

– El temps òptim de retenció (volumètric)
– El sistema de barreja (continu, batch o mínim)
– La T del procés
– El Cabal de gas produït
– El pH de treball
– REDOX de treball
– Conductivitat Elèctrica
– Composició del gas

Segura

La instal·lació ha de ser exterior amb coberta. Els materials emprats ATEX en el circuit de gas donen la màxima seguretat. Els sensors i la programació eviten possibles accidents.

Fàcil instal·lació

Transportable en una van comercial de la petita. La instal·lació en un nou emplaçament es realitza en només 4 hores.

Facilitat d’ús

Un operari amb 30 minuts d’operació diària pot realitzar les tasques manuals i de manteniment amb seguretat.